اوج معرفت انسان

بهره برداری درست و کامل از طبیعت، نشانگر اوج معرفت انسان به آفرینش نعمت هاست.  
شاهکار برنامه های حافظه ی ما انسان ها، وجود عشق است که ذهن را روشنایی میبخشد و تمامی موجودی آن را آشکار و زندگی را به ما مینمایاند.
تمرکز کامل، نردبان اسرارآمیزی است که فرد را از زمین به بهشت، از اشتباه به حقیقت، از تاریکی به روشنایی، از درد به سرور، از بی قراری به صلح و آرامش، از جهالت به دانش و از فنا به زوال ناپذیری میرساند.
کسانی که آرامش را هر چه زودتر در درون خود می یابند هرگز به ابزار مادی متوسل نمیشوند.
تمامی کسانی که از پلیدیها دوری می کنند پس از گذشت سالها از عمر خود، بالاخره، روزی و روزگاری از این پرهیز کردن خود خوشحال خواهند شد و بر خود آفرین خواهند گفت.
مفهوم آزادی، وفادار بودن به لطف و خوبی های زندگی و پرهیز از هرگونه پلیدی است.

/ 0 نظر / 71 بازدید