مایه ی دلگرمی

A friend is
someone who does not
compete with you
A friend is
someone who is genuinely happy
for you when things go well
a friend is
someone who tries to
cheer you up when
things don't go well
A friend is
an extension of yourself
without which
you are not complete
. Thank you for being my FRIEND

دوست
رقیب
نمی شود،
دوست
سروری است خالصانه
از پیروزی هایت،
دوست
مایه ی دلگرمی ست
در نابسامانی ها،
دوست
نیمه ی دیگر توست
همان که بی او
به کمال نخواهی رسید،
سپاس تو را سزاست
که دوست منی.

/ 0 نظر / 14 بازدید