نامه چارلی چاپلین به دخترش

در نامهی چارلی چاپلین به دخترش ژرالدین که در سینما حضور دارد چنین آمده است:
* مردمان، بر روی زمین استوار، بیشتر از بندبازان بر روی ریسمان نااستوار، سقوط می‌کنند.
* بندبازان ناشی، همیشه سقوط می‌کنند.
* بزرگترین الماس این جهان آفتاب است و خوشبختانه این الماس بر گردن همه می درخشد...
* هیچ‌کس ِ دیگر در این جهان نیست که شایستهی آن باشد که دختری ناخن پایش را به خاطر او عریان کند.
* هنر، پیش از آن که دو بال دورپرواز به آدم بدهد، اغلب دو پای او را نیز می‌شکند.
* همیشه وقتی قصد داری دو سکه را خرج کنی، با خود بگو دومین سکه مال من نیست، مال یک فقیر گمنامی است که اکنون به این سکه نیازمند است.

/ 0 نظر / 68 بازدید