اگر شما چیزی را ...

اگر شما چیزی را دوست دارید از آن لذت ببرید .
اگر شما چیزی را دوست ندارید، از آن دوری جویید.
اگر شما چیزی را دوست ندارید و نمی توانید از آن دوری جویید، آن را تغییر دهید .
اگر شما چیزی را دوست ندارید و نمی توانید از آن دوری کنید و نمی توانید آن را تغییر دهید، آن را بپذیرید .
با تغییر دادن نگرش تان نسبت به چیزهایی که آن ها را دوست ندارید، آن ها را بپذیرید .
خوزه سیلوا

/ 0 نظر / 54 بازدید