دوست

A real friend
is one who walks in
when the rest
.!!! of the world walks out

یک دوست واقعی اونیه که،
وقتی میاد،
که تموم دنیا از پیشت رفتن!!!

/ 1 نظر / 14 بازدید

دوست عزیز اگر God رو بجای G ( بززگ) با g (کوچیک ) بنویسی معنی خدا نمیده بلکه به معنی بت خواهد بود.