بوی گل

یک نفس
با ما نشستی
خانه، بوی گل گرفت
خانه ات آباد
کاین ویرانه
بوی گل گرفت
از پریشان گویی ام
دیدی پریشان خاطرم
زلف خود را شانه کردی،
شانه بوی گل گرفت!.

/ 0 نظر / 7 بازدید