زنجیره ی نامرئی هستی و نیستی

در بررسی فلسفه ی بدی‌ها و خوبی‌ها، بدی‌ها را می‌توان به دو طیف جداگانه تقسیم کرد. بخشی از آن‌ها اموری عدمی هستند مانند نابینایی و فقر . آنچه وجود دارد ثروت است و نبود آن فقر می‌شود. جای خالی بینایی را نابینایی و نبود ثروت را فقر نام نهاده‌ایم . بخش عمده‌ی دیگری از بدی‌ها اموری وجودی هستند که در اصل وجود، خیرند، اما نسبت به موجودات دیگری، شر و بدی محسوب می‌شوند مانند زلزله و سیل .
بدی‌ها، نیستی‌ها هستند و نیستی‌ها، خالقی ندارند و نمی‌خواهند . در این جا باید به اصل مهم دیگری توجه کنیم و آن این است که بدی‌ها، از خوبی‌ها جداشدنی نیستند، یعنی اگر بخواهیم آن هستی‌ها و خوبی‌ها باشند، ناگزیر باید این نیستی‌ها نیز باشند. تفکیک‌پذیری خیر و شر از یکدیگر در عالم ماده که عالم حرکت و تغییر است، خود یک اصل است، چرا که در عالم ماده، هستی با نیستی درهم آمیخته است، درست مثل سرازیری‌ها و سربالایی‌ها که یکی بدون دیگری معنی ندارد. البته باید بدانیم که بدی‌ها اصالت ندارند، تنها زائده‌ای هستند که به طفیل وجود خوبی‌ها پدید می‌آیند، درست مثل تاریکی و روشنایی که تاریکی در مقابل نور اصالت ندارد. آنچه هست نور است و تاریکی چیزی جز نبود نور نیست. درک مفهوم بدی و خوبی نیز همین طور است، چرا که معمولا درک مفهوم خوبی بدون درک نقطه‌ی مقابل آن یعنی مفهوم بدی در ذهن انسان نمی‌گنجد مثلا غرق شدن در دریا و در میان امواج چیز سخت و بدی است اما در مقابل، نجات از گرداب امواج چیز خوبی است. می‌بینیم که هیچ یک بدون دیگری قابل فهم نیست. بر اساس این فلسفه، بدی‌ها، دردها، رنج‌ها، کاستی‌ها منسوب به خداوند نیستند و اینها آفریدگاری نمی‌خواهند و از سنخ وجود نیستند .
حسین امینی

/ 0 نظر / 17 بازدید