وقتی خودم را دوست داشتم !

 :  When I loved myself enough
وقتی خودم را به اندازه کافی دوست داشتم :
 I quit settling for too little
 دیگر به کم رضایت ندادم .
I came to know my own goodness
 به نیک بودنم پی بردم .
I began taking the gift of life seriosly and greatefully 
 موهبت زندگی را جدی گرفتم و آن را شکر کردم .
I began to know I was in the right place at the right time and I could relax
 دانستم در مکان و زمان درست قرار دارم و آسوده شدم .
I felt compelled to show down way down and that has made all the difference
 احساس کردم باید سرعتم را در راهی که پیشرو داشتم کم کنم و این اقدام همه چیز را تغییر داد .

/ 0 نظر / 18 بازدید