حیوانات و معروفیت ها

موذی تـرین حیوان: موش
سحرخیزترین حیوان: خروس
بی دست و پاترین حیوان: مار
وفـادارتـرین حـیوان: سگ
پـروفـسور حیوانــات: بز
نجیب تـرین حیوان: اسب
مکّارتـرین حیوان: روبـاه
ساده تـرین حیوان: الـاغ
بــی وفـاتـرین حیوان: گـرگ
دلـقک حـیوانات: مــــیـمون
خوانــنده ی حـیوانات: بلبل
طـبّال حیوانـات: دارکـوب
سلطـان حیوانات: شــیر
حیوان بـی آزار: مـــورچـه
پستچی حیوانات: کــبوتر
خونخوارترین حیوانات : خفاش

و اما انسان . . . ؟!

/ 0 نظر / 79 بازدید