دوست دارم !

کاشکی در کوچه ها باران ببارد
یک درنگ، اندوه ما را گذارد
کس نگوید، خانه ی ما بی چراغ است
کس نگوید، سفره ی ما نان ندارد
دست هامان، بذر آیینه بپاشد
چشمهامان دانه حیرت بکارد
در حضور باغبان بی رخصتی سبز
باد، برگی از درختی برندارد
مشقهامان، صرف این افعال باشد
دوست دارم، دوست داری، دوست دارد .

محمد پیرانی از آبدانان

/ 0 نظر / 15 بازدید