تـا تـو غـم نخـوری

زمانه ، پندی   آزادوار داد   مرا
زمانه، چون نگری، سر به ‌سر همه پندست

به روز نیک کسان، گفت: تا تو غم نخوری
بسا کسا! که به روز تو آرزومندست

زمانه گفت مرا: خشم خویش دار نگاه
کرا زبان نه به بندست پای دربندست .

رودکی

/ 0 نظر / 23 بازدید