فراموشی اندوه

Always remember to forget
the things that made
، you sad
but never forget
to remember
the things that
. made you glad

همیشه به یاد داشته باش تا به فراموشی بسپاری
آنچه را  که اندوهگینت می سازد .
اما
هرگز فراموش مکن به یاد داشته باشی
آنچه را که شادمانت می سازد .
                                                آلبرت هوبارد

/ 0 نظر / 13 بازدید