برای عاشق بودن

برای عاشق بودن      
To love someone   

دیدن نه تنها با چشم که با دل است    
 is to be able to see not only with your eyes but eith your heart,
پرورش بینشی در ژرفای احساس خود و دیگری است   
it is to develop insight into your feelings and the other person's feelings,
داشتن درکی نیکو از پیوند میان دو انسان است.   
And have a good  understanding of your relationship.

 

/ 0 نظر / 7 بازدید