بگوئید ...

بگویید بر گورم بنویسند
زندگی را دوست داشت
ولی آن را نشناخت.
مهربون بود
ولی مهر نورزید.
طبیعت را دوست داشت
ولی از آن لذّت نبرد.
در آبگیره قلبش، جنب و جوش بود
ولی کسی به آن راه نیافت.
در زندگی احساس تنهایی مینمود
ولی هرگز به کسی دل نداد.
و خلاصه بنویسید
زنده بودن را برای زندگی دوست داشت
نه زندگی را برای زنده بودن ... .

/ 1 نظر / 51 بازدید