روزی مرگ ...

در آخر،
روزی مرگ
در تار و پود زندگی ما
گم خواهد شد
روزی یادمان خواهد رفت کجا به دنیا آمده ایم
روزی یادمان خواهد رفت
روزی می میریم !
امّا من ...
در هر کلاف زندگی ام
در یاد مرگم
در یاد آن لحظه ی سخت
که شرمگینانه
التماس دست های نجیبت را
با چشم های گناهکارم
برای بخششی دشوار
می کشم .
آنروز ...
دست خودم نیست !
آنروز هم من در دست های تو خواهم مرد !

/ 0 نظر / 12 بازدید