نــگاه سـرد

نگاهی کن مرا یک لحظه و دریاب . 
سکوت و مهر لب هایم،
نه از شرم است .
درون چشم هایم خواهشی برپاست . 
دلم را به دریا می زنم . 
دلم را می کنم دریا
درونت غرق خواهم شد،
خواهم گفت : با تو ...
نگاهم را نگاهی کن . 
نگاهت سرد و خاموش است . 
باکی نیست،
من آن را تا ابد، تا بی نهایت
دوست خواهم داشت!!!

/ 0 نظر / 13 بازدید