. : : انسـانی در من : : .

که از دوردست ها آمده ام، میمیرد و من که از رفتن خسته شده ام، می ایستم تا هم نفس تازه کنم و هم انسان را!.

آذر 96
3 پست
شهریور 96
1 پست
بهمن 94
1 پست
تیر 94
1 پست
خرداد 94
1 پست
بهمن 93
4 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
3 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
5 پست
اسفند 92
3 پست
آذر 92
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 90
2 پست
شهریور 90
2 پست
مهر 89
16 پست
شهریور 89
79 پست
مرداد 89
65 پست
خرداد 89
5 پست
اسفند 88
28 پست
بهمن 88
2 پست
دی 88
71 پست
آذر 88
69 پست
آبان 88
88 پست
مهر 88
83 پست
شهریور 88
4 پست
مرداد 88
11 پست
تیر 88
7 پست
خرداد 88
28 پست
اسفند 87
4 پست
بهمن 87
15 پست
دی 87
5 پست
آذر 87
1 پست
مهر 87
10 پست
شهریور 87
11 پست
مرداد 87
3 پست
خرداد 87
3 پست
آذر 86
22 پست
موفقیت
25 پست
سیمرغ
1 پست
عمومی
30 پست
عکس_ها
6 پست
شارژ
1 پست
مناسبتها
6 پست
زندگی
40 پست
شانه
1 پست
زلف
1 پست
بوی_گل
1 پست
انتظار
1 پست
نقش_تو
2 پست
ای_غصه
1 پست
همسفر
1 پست
نرگس_مست
1 پست
دانلود
1 پست
ابر_تیره
1 پست
داستان
10 پست
گوناگون
15 پست
درد_نهان
1 پست
تولّد_من
1 پست
لذّت_ناب
1 پست
کویرنشین
1 پست
رؤیاها
1 پست
قناری_ها
1 پست
دلتنگ
1 پست
گل_یاسمن
1 پست
کوه_بلند
1 پست
درخت_کهن
1 پست
امید_عیث
1 پست
خبر_مرگ
1 پست
دفتر_عمر
1 پست
گل_سرخ
1 پست
محبوب_من
1 پست
سحر
1 پست
اینترنت
8 پست